Akce měsíce PC a NTB - pravidla

 

1. Vyhlašovatel akce

Vyhlašovatelem akce pořádané pod názvem „Kup komp a získej až 1 000 Kč na pohonné šťávy OMV“ (dále jen „akce“) je obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem U Garáží 1611/1, Holešovice, 170 00 Praha, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti akce 

Akce bude probíhat od 5. 6. 2023 od 10:00:00 hodin do 2. 7. 2023 do 23:59:59 hodin.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na akci, tak jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci akce

Účastníkem akce se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Pro účast v akci je podmínkou mít zřízenou funkční e-mailovou adresu, být registrovaným zákazníkem na e-shopu CZC.cz a nakoupit počítač nebo notebook, který je zahrnutý do kampaně „Kup komp a získej až 1 000 Kč na pohonné šťávy OMV“.

Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o. a Mall Internet a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Pravidla akce 

Účastník se do akce může přihlásit, pokud je registrovaným zákazníkem CZC.cz a učinil objednávku na počítač nebo notebook zahrnutý v rámci kampaně na uvedené stránce www.czc.cz/akce-mesice/clanek v období od 5. 6. 2023 od 10:00:00 hodin do 2. 7. 2023 do 23:59:59 hodin.

Každý účastník, který zakoupí počítač nebo notebook od 10 000 Kč do 19 999 Kč zahrnutý v kampani, získá voucher na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic OMV v hodnotě 200 Kč. Každý účastník, který zakoupí počítač nebo notebook od 20 000 Kč do 29 999 Kč zahrnutý v kampani, získá voucher na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic OMV v hodnotě 400 Kč. Každý účastník, který zakoupí počítač nebo notebook od 30 000 Kč do 44 999 Kč zahrnutý v kampani, získá voucher na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic OMV v hodnotě 500 Kč. Každý účastník, který zakoupí počítač nebo notebook od 45 000 Kč do 59 999 Kč zahrnutý v kampani, získá voucher na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic OMV v hodnotě 700 Kč. Každý účastník, který zakoupí počítač nebo notebook od 60 000 Kč zahrnutý v kampani, získá voucher na nákup pohonných hmot v síti čerpacích stanic OMV v hodnotě 1 000 Kč

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce zboží, na nějž vytvořil objednávku, vrátí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. 

6. Osobní údaje

Zákazník uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci akce za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených s akcí a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku akce s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: 1. máje 3236/103, Ostrava, 703 00, IČO 25655701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.

Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Zákazník má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

7. Závěrečná ustanovení

Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami.

Vyhlašovatel tímto není vůči účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli účastníka z akce bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel ebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny účastníky. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 31 31 100 00.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 5. 6. 2023.

Nakup a hraj o 3 Invia poukazy na dovču Nakup a hraj o 3 Invia poukazy na dovču