Fond spokojených dvojek - pravidla

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem „Fond spokojených dvojek“ (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V – Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže 

Soutěž bude probíhat od 8. 8.2018 od 5:00 hodin do 30. 10. 2018 do 23:59:59 hodin.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 18 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“), nebo spolek. Pro účast v soutěži je podmínkou nahrát soutěžní video na YouTube se soutěžním hashtagem a vyplnit soutěžní formulář na adrese https://dvojky.czc.cz/.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o., Mall Internet, Mall Group a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

5. Pravidla soutěže 

Účastník se do soutěže může přihlásit, pokud nahrál na server YouTube soutěžní video se soutěžním hashtagem v období od 8. 8.2018 od 5:00 hodin do 31. 10. 2018 do 23:59:59 hodin a zároveň vypní i soutěžní formulář na adrese https://dvojky.czc.cz/ v období od 8. 8.2018 od 5:00 hodin do 31. 10. 2018 do 23:59:59 hodin

Soutěžní video musí mít minimálně 20 vteřin a obsahovat soutěžní hashtag ve svém názvu.

Princip vyhrávání

Po ukončení možnosti, kdy lze vyplnit soutěžní formulář (tj. od 8. 8.2018 od 5:00 hodin do 31. 10. 2018 do 23:59:59 hodin), vybere porota CZC.cz 4 videa, která postoupí do finále, na základě vlastního přesvědčení, zda myšlenka odpovídá zadání soutěže. 5. video, které postoupí do finále, postoupí na základě počtu liků u soutěžních videí.

Z finálové pětice budou následně vybráni dva účastníci, jenž získají 52 222 Kč na realizaci vlastního snu (oba dva).

V případě jakýchkoliv pochybností, že počet liků nebyl sesbírán přirozenou cestou, tj. bez zakládání falešných účtů, si CZC.cz vyhrazuje právo účastníka soutěže vyloučit.

V případě nižšího počtu přihlášených, než 5, si CZC.cz vyhrazuje právo vyhlásit dvojici výherců bez finálového kola.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud účastník ve videu zkreslí informace, jenž prohlásí. Výhry nejsou právně vymahatelné. 

6. Ceny

Dva výherci získají 52 222 Kč na realizaci vlastního snu (každý z nich).

7. Oznámení výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně telefonicky, a to na emailovou adresu a telefonní číslo, které zadal ve svém zákaznickém účtu na e-shopu CZC.cz, a to do 14 dnů od uzavření příslušného soutěžního kola.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou a zároveň předat hlavní výhru příslušného kola ve své provozovně Praha – Prosek na adrese Prosecká 843/99, 190 00, Praha 9 a pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání výhry. Tyto pořízené záznamy mohou být vyhlašovatelem soutěže použity k marketingovým účelům.

Výherce bude kontaktován na adresu sdělenou vyhlašovatelem prostřednictvím e-mailu, který uvedl jako svůj kontaktní e-mail při objednávce na e-shopu CZC.cz.

8. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: Brodská 570, Příbram PSČ: 261 01 , IČO 25655701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

9. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Ceny nad 10 tis. Kč patří mezi ostatní příjmy fyzické osoby a zdaní se 15% zvláštní sazbou daně (tj. srážkovou daní), přičemž daň odvede vyhlašovatel soutěže.

6. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 31 31 100 00.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 7. 8. 2018.