Panasonic - Lumix prodloužená záruka

PRAVIDLA PROPAGAČNÍ KAMPANĚ

„5letá záruka“

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tato pravidla (dále označována jako „Pravidla“) stanovují podmínky realizace propagační kampaně s názvem „5letá záruka“, což znamená prodloužení záruky za jakost na dobu dalších 3 let počínaje dnem, který následuje po dni, kdy uplyne standardní záruční doba (zákonná odpovědnost za vady) (dále jen „Propagační akce“).

1.2. Organizátorem Propagační akce je společnost Panasonic Marketing Europe GmbH, se sídlem na adrese Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Spolková republika Německo, reg. č.: HRB 13178, jednající prostřednictvím společnosti Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika, pobočky se sídlem na adrese Praha 8, Křižíkova 148/34, PSČ 186 00, IČ: 246 55 121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 71469 (dále jen „Organizátor“).

1.3. Pověřeným koordinátorem Propagační akce, který odpovídá za realizaci určitých aktivit podle požadavků Organizátora v jeho zastoupení a jeho jménem, je společnost „Marketing House Sp. Z o.o. se sídlem ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-720 Varšava, Polsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem hlavního města Varšavy ve Varšavě, XIII Obchodní divize Národního soudního registru, pod č. KRS: 0000042667, DIČ: NIP 951-18-77-157 (dále jen „Koordinátor“).

1.4. Propagační akce bude realizována na území České republiky (dále jen „Území“).

1.5. Propagační akce bude realizována pro následující modely fotoaparátů PANASONIC:

Modelová řada Kód výrobku
Lumix S S1H DC-S1HE-K
Lumix S S1R DC-S1RE-K
Lumix S S1R DC-S1RME-K
Lumix S S1 DC-S1E-K
Lumix S S1 DC-S1ME-K
Lumix G G9 DC-G9EG-K
Lumix G G9 DC-G9LEG-K
Lumix G G9 DC-G9MEG-K
Lumix G GH5 DC-GH5EG-K
Lumix G GH5 DC-GH5LEG-K
Lumix G GH5 DC-GH5MEG-K
Lumix G GH5S DC-GH5SE-K
Lumix G G90 DC-G90EG-K
Lumix G G90 DC-G90HEG-K
Lumix G G90 DC-G90MEG-K
Lumix G GX9 DC-GX9EG-K
Lumix G GX9 DC-GX9EG-S
Lumix G GX9 DC-GX9HEG-K
Lumix G GX9 DC-GX9HEG-S
Lumix G GX9 DC-GX9KEG-K
Lumix G GX9 DC-GX9KEG-S
Lumix G GX9 DC-GX9MEG-K
Lumix G GX9 DC-GX9MEG-S
Lumix G GX9 DC-GX9WEG-K
Lumix G GX9 DC-GX9WEG-S

(dále jen „Výrobky“).

1.6. Propagační akce znamená bonusový prodej, kdy bonusem je rozšířená záruka za jakost Výrobku (na

dobu dalších 3 let), pokud jsou splněny podmínky stanovené v těchto Pravidlech.

1.7. Propagační akce se koná od 14.10.2019 do 22.12.2019 (včetně), s výjimkou modelu DC-S1HE-K, pro

který se propagační akce koná již od 23.9.2019 do 22.12.2019 (včetně) (dále jen „Doba trvání

propagační akce“). Pravidla pro účast na Propagační akci jsou uvedena v těchto Pravidlech.

1.8. Pro zařazení do Propagační akce musí být Výrobky zakoupeny v průběhu Doby trvání propagační akce

pro příslušný model.

1.9. Výrobky, na něž se Propagační akce vztahuje, musí být pouze nové, originální výrobky, zakoupené od

příslušného maloobchodního prodejce, nebo prostřednictvím internetových stránek příslušného

maloobchodního prodejce, na Území. Propagační akce se zejména nevztahuje na případy, kdy

zakoupený výrobek nebyl uveden na trh v rámci Území nebo byl zakoupen mimo Území (například

prostřednictvím internetu), nebo byl zakoupen od nepodnikající fyzické osoby (například v online

aukci).

2. ÚČASTNÍCI PROPAGAČNÍ AKCE

2.1. Propagační akce je dostupná všem konečným uživatelům, tedy fyzickým osobám starším 18 let, které

zakoupí Výrobky jako spotřebitelé, jak jsou definováni příslušnými právními předpisy, a také

podnikatelům.

3. PODMÍNKY ÚČASTI NA PROPAGAČNÍ AKCI

3.1. Podmínkou účasti v Propagační akci musí být splnění následujících podmínek:

a) V období uvedeném v čl. 1.7. – Doba trvání propagační akce musíte od příslušného

maloobchodního prodejce nebo v jeho maloobchodním e-shopu, v rámci Území zakoupit alespoň

jeden Výrobek (nikoli použitý) a uschovat si originální doklad o koupi (účtenku nebo fakturu),

který uvádí model Výrobku a datum nákupu a

b) od 14.10.2019 do 26.1.2020 musíte řádně zaregistrovat zakoupený Výrobek na internetových

stránkách https://5y.lumix5y.com (dále jen „Stránky propagační akce“),

c) vyplnit dotazník uvedený na Stránkách propagační akce.

Každý, kdo splní výše uvedené podmínky, se dále označuje jako „Účastník“ a společně jako

„Účastníci“. Jeden Účastník nesmí zaregistrovat více než 3 Výrobky.

3.2. V rámci registrace zakoupeného Výrobku podle bodu 3.1 písm. b) je Účastník Propagační akce povinen:

a) poskytnout následující osobní údaje:

- jméno a příjmení nebo název společnosti, u společnosti zároveň IČO

- emailovou adresu,

- adresu bydliště nebo sídla,

3

b) zadat a potvrdit navrhované heslo pro registraci na Stránce propagační akce

c) poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely Propagační akce,

d) poskytnout následující údaje o zaregistrovaném Výrobku:

- výrobní číslo,

- model Výrobku,

- číslo dokladu o koupi Výrobku,

- datum nákupu v rámci období uvedeného v bodu 1.7.

- název prodejce, kde byl Výrobek zakoupen

e) připojí soubor s kopií dokladu o koupi Výrobku

3.3. Osobní údaj Účastníka Propagační akce ve formě emailové adresy a údaj o sériovém čísle Výrobku

musí být unikátní. Opakovaná registrace Účastníka za vyžití stejné emailové adresy nebo opakovaná

registrace stejného sériového čísla Výrobku není dovolená.

3.4. Účastník Propagační akce, který dokončil proces registrace podle bodu 3.2, obdrží na uvedenou

emailovou adresu zprávu s potvrzením registrace. Nicméně před takovým potvrzením můžeme

Účastníka požádat o potvrzení registrace do 72 hodin od okamžiku, kdy mu Koordinátor Propagační

akce zaslal email se žádostí o potvrzení registrace; potvrzení lze provést na podstránce Stránek

propagační akce prostřednictvím odkazu uvedeném v takovém emailu. V případě, že se Účastník

nezaregistruje ve stanovené lhůtě, bude jeho registrace považovaná za neplatnou.

3.5. Po řádném dokončení registračního procesu podle výše uvedeného odstavce se Účastník může

přihlašovat na Stránkách propagační akce s použitím hesla, které dostal, a své emailové adresy jako

přihlašovacího jména.

3.6. Účastník Propagační akce může zaregistrovat více zakoupených Výrobků, avšak maximálně tři výrobky,

pokud všechny registrované Výrobky splňují podmínky uvedené v bodu 3.1. a). Pro účely registrace

dalšího Výrobku se Účastník musí přihlásit na Stránkách propagační akce a zaregistrovat další Výrobek

s uvedením údajů, které stanoví bod 3.2 d) i e). Bod 3.3 se použije přiměřeně.

3.7. Po zaregistrování Výrobku může zástupce Organizátora nebo Koordinátora požádat Účastníka

Propagační akce, který dokončil registraci, o zaslání naskenovaného dokladu o koupi Výrobku nebo

požádat o předložení (podle uvážení zástupce Organizátora nebo Koordinátora) originálu dokladu

o koupi Výrobku nebo jeho notářsky ověřené kopie, uvádějícího model zakoupeného Výrobku a datum

jeho koupě, a to do 48 hodin ode dne doručení žádosti.

3.8. Pokud Účastník Propagační akce nepředloží požadovaný doklad o koupi v souladu s pravidly

uvedenými v bodu 3.7 do 48 hodin od data žádosti Organizátora nebo Koordinátora, ztrácí všechna svá

práva související s registrací Výrobku. Na základě uvážení zástupce Organizátora nebo Koordinátora

Účastník Propagační akce ztrácí tato práva i v případě, že ho není možné kontaktovat i přesto, že

proběhly alespoň 2 (dva) pokusy o jeho kontaktování v intervalu 72 hodin s využitím kontaktních

údajů, které Účastník poskytl při registraci.

4. PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY

4.1. Účastníci Propagační akce, kteří splnili všechny podmínky stanovené v bodu 3 výše, obdrží prodloužení

záruky za jakost zaregistrovaného Výrobku na dobu dalších 3 let počínaje dnem, který následuje po

dni, kdy uplyne standardní záruční doba (zákonná odpovědnost za vady) nabízená při koupi Výrobku.

4.2. Organizátor je oprávněn ověřit, zda byly splněny všechny podmínky uvedené v bodu 3.1 výše. Ověření

bude provedeno podle bodu 3.7 výše.

4.3. Poté, co je dokončen ověřovací proces s kladným výsledkem, Koordinátor zašle Účastníkovi na jeho

emailovou adresu certifikát rozšířené záruky ve formě souboru PDF.

4

4.4. Pokud Účastník Propagační akce zaregistroval více než jeden Výrobek, obdrží pro každý Výrobek

samostatný certifikát.

4.5. Rozšířenou záruku nelze vyměnit za hotovost nebo jinou odměnu.

5. POSTUP PRO ŘEŠENÍ REKLAMACE

5.1. Účastníci jsou oprávněni podat jakoukoli reklamaci vztahující se ke způsobu provedení Propagační

akce písemně do 26.2.2020 (datum odeslání).

5.2. Písemná reklamace musí obsahovat následující: jméno a příjmení Účastníka a jeho úplnou adresu, a

dále přesný popis a důvod reklamace.

5.3. Reklamace musí být zaslána doporučenou poštovní zásilkou na adresu Koordinátora: Marketing House

Sp. Z o.o., ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-720 Varšava, Polsko, s uvedením poznámky na obálce:

„5letá záruka“.

5.4. Reklamace budou řešeny ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení. Osoba, která podává

reklamaci, bude informována o výsledku řešení reklamace písemně na adresu, kterou uvedla

v reklamaci.

5.5. Účastník Propagační akce může uplatnit své nepřiznané nároky před soudem. Podání reklamace není

podmínkou pro jinou formu řešení nároků Účastníka Propagační akce, včetně podání žaloby v rámci

soudního řízení.

6. SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Osobní údaje Účastníků Propagační akce, kterými jsou fyzické osoby, budou zpracovávány v souladu se

zákonem České republiky ze dne 12. března 2019 č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení

Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních

údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR). Organizátor je správcem osobních údajů. Účastník

Propagační akce souhlasí se zpracováním svých následujících osobních údajů coby Účastníka Propagační

akce: jméno a příjmení, emailová adresa, adresa bydliště (dále jen „Osobní údaje“) pro níže stanovený

účel. Účelem shromažďování osobních údajů je realizace propagační akce, kampaně s názvem „5letá

záruka“, zasílání informací vztahujících se k této propagační kampani emailem a pokud Účastník poskytne

i dodatečný (volitelný) souhlas, budou osobní údaje zpracovávány i pro další marketingové účely, např.

pro nabídku výrobků a služeb, informování o pořádaných událostech, aktivitách, službách a výrobcích

Organizátora, a zasílání komerčních sdělení elektronickou formou (emailem). Účastník Propagační akce

vždy poskytuje svobodný, a vědomý souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně elektronických

a kontaktních údajů. Účastníci Propagační akce mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na

jejich změnu a opravu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, přestože je nezbytné pro účast na

Propagační akci. Účastník Propagační akce tímto dále poskytuje souhlas s tím, že správce osobních údajů

může v souladu s požadavky stanovenými příslušnými právními předpisy přenést na jiný subjekt (včetně

Koordinátora) formou písemné smlouvy své povinnosti vztahující se ke zpracování osobních údajů

Účastníků Propagační akce pro výše uvedené účely a ve výše uvedeném rozsahu.

6.2. Účastník Propagační akce poskytuje souhlas na dobu určitou v rozsahu 7 let a je oprávněn tento souhlas

kdykoli odvolat písemným prohlášením, doručeným na adresu Organizátora.

6.3. Uvedené Osobní údaje budou předávány do zahraničí pouze v souladu s podmínkami stanovenými

právními předpisy. Pokud dojde k porušení zákonných povinností Organizátora, je Účastník Propagační

akce oprávněn zejména žádat Organizátora o vysvětlení a žádat nápravu vzniklé nezákonné situace.

6.4. V případě pochybností o tom, zda Organizátor zachovává práva Účastníka Propagační akce jako správce

osobních údajů, může Účastník Propagační akce kontaktovat Organizátora nebo případně přímo Úřad pro

ochranu osobních údajů. Souhlas s použitím emailové adresy nebo telefonního čísla předplatitele

k zasílání komerčních sdělení lze odvolat i kliknutím na odkaz uvedený v daném komerčním sdělení.

6.5. Vyplněním registrace Účastníci Propagační akce zároveň poskytují svůj výslovný souhlas s těmito Pravidly.

5

6.6. Organizátor nebo Koordinátor může okamžitě pozastavit nebo zrušit registraci Účastníka, pokud má

důvod věřit, že Účastník porušuje tato Pravidla. Uplynutí doby platnosti nebo zrušení registrace nemá vliv

na ustanovení těchto Pravidel, které díky své povaze zůstávají i nadále v platnosti.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. V rozsahu povoleném zákonem nenese Organizátor ani Koordinátor odpovědnost za to, že neoslovil

Účastníka Propagační akce z důvodů, které nelze připsat Organizátorovi nebo Koordinátorovi, zejména

v důsledku toho, že Účastník nadále nepoužívá emailovou adresu poskytnutou v rámci registrace nebo

z důvodů, které leží na straně poskytovatele internetových služeb.

7.2. V rozsahu povoleném zákonem nenese Organizátor odpovědnost za žádné porušení zákonných

ustanovení nebo práv třetích osob (včetně příjemců zpráv), pokud bude takové porušení způsobeno

tím, že Účastník zašle zprávu na emailovou adresu uvedenou Účastníkem.

7.3. Podmínky Propagační akce jsou stanoveny v těchto Pravidlech. Veškeré informace o Propagační akci

dostupné v reklamních materiálech a letácích mají pouze informační povahu. Pro vyloučení jakýchkoliv

pochybností platí, že v případě rozporu mezi ustanoveními těchto Pravidel a reklamních materiálů

nebo letáků se přednostně použijí ustanovení těchto Pravidel.

7.4. V otázkách, které tato Pravidla Propagační akce výslovně neřeší, se použijí příslušná ustanovení z. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Ve vztahu vzniklém na základě příslušné kupní

smlouvy s mezinárodním (zahraničním) prvkem se Organizátor nebo Koordinátor a Účastník

Propagační akce dohodli, že tento vztah se řídí právními předpisy České republiky. Tím nejsou dotčena

práva Účastníka Propagační akce vyplývající z příslušných právních předpisů.

7.5. Tato Pravidla Propagační akce jsou dostupná v sídle Koordinátora: Marketing House Sp. Z o.o. se

sídlem ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-720 Varšava Polsko, a na Stránkách propagační akce.

7.6. Organizátor si tímto vyhrazuje právo změnit tato Pravidla v rozsahu dovoleném zákonem na základě

příslušného oznámení učiněného vůči Účastníkům Propagační akce zveřejněním na Stránkách

propagační akce.

Praha, 8.10.2019

Organizátor: Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika