Všeobecné podmínky Bonus klubu CZC

1. Bonus klub CZC

Bonus klub CZC je název programu, který společnost CZC.cz s.r.o. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.czc.cz Základním principem Bonus klubu CZC je získávání bodů, za které si můžete následně kupovat dárky, dárkové předměty či produkty za zvýhodněnou cenu. Společnost CZC.cz s.r.o. je oprávněna k účasti na Bonus klubu CZC přizvat partnery. O takové skutečnosti bude společnost CZC.cz s.r.o. členy Bonus klubu CZC informovat.

2. Členství v Bonus klubu CZC

Členství v Bonus klubu CZC vzniká registrací na webových stránkách www.czc.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství v Bonus klubu CZC. Členství v Bonus klubu CZC je bezplatné. Členem Bonus klubu CZC se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a Bonus klubu CZC. Členem Bonus klubu CZC se nemůže stát ten, kdo zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu CZC. V případě zneužití mechanismu a výhod Bonus klubu je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale.

Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly Bonus klubu CZC.
Členství v Bonus klubu CZC zaniká v případě, že:
a) Uživatel Bonus klubu CZC záměrně poskytl v registraci nesprávné informace.
b) Uživatel Bonus klubu CZC zneužil mechanismus a výhody Bonus klubu CZC.
c) na základě oznámení uživatele Bonus klubu CZC, resp. v případě jeho úmrtí.
d) Uživatel Bonus klubu CZC nerealizoval žádnou operaci v Bonus klubu CZC po dobu delší než 1 rok (připsání a odepsání bodů z účtu uživatele Bonus klubu CZC).

Uživatel Bonus klubu CZC, jehož členství zaniklo a z důvodů uvedených pod písm. a) až d), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele Bonus klubu CZC a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v Bonus klubu CZC.

3. Možnosti využití bodů

Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných koupí zboží, společnost CZC.cz s.r.o. poskytne na požádání uživatele Bonus klubu CZC bonus ve formě klubových dárků, dárkových předmětů, nebo produktů za zvýhodněnou cenu. Sekce Bonus klub obsahuje nabídku zboží určeného k odběru přímo na pobočkách společnosti CZC.cz s.r.o., popřípadě tyto dárky lze poslat přepravní společností přímo uživateli Bonus klubu CZC. Jednotlivé zboží, nabízené v Bonus klubu CZC má stanovenou bodovou hodnotu, či kombinaci peněz a bodů. Body nebo dárky není možné vyměnit za peněžní hotovost. Při uplatnění bodů a zakoupení zboží za zvýhodněnou cenu se za toto konkrétní zboží zákazníkovi body nepřipisují, nicméně za ostatní zboží na objednávce, které nebylo zakoupeno za zvýhodněnou cenu, zákazník body obdrží.

4. Případy neuznání bodů

Body nebudou držiteli uznány v následujících případech:
a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.
b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému.
c) Body se vážou na transakci, což znamená že pokud se změní fakturační údaje nákupu na jiné, např. drobný prodej.

5. Převzetí dárků Bonus klubu CZC

Převzetí dárku uživatel Bonus klubu CZC potvrdí podpisem na výdejním dokladu. Tento potvrzený doklad je na 12 měsíců uschován pro případnou reklamaci, resp. zpětnou kontrolu. Uživatel Bonus klubu CZC je povinen si zkontrolovat převzaté zboží přímo na pobočce společnosti CZC.cz s.r.o. Pozdější reklamace nebudou uznány, s výjimkou skrytých vad výrobků, reklamovaných v zákonem stanovené záruční lhůtě. Poté bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

Zboží je možné také zaslat poštou na adresu, pod kterou je zákazník vedený v Bonus klubu CZC. Za dárky zaslané poštou, které si uživatel Bonus klubu CZC nepřevezme do termínu, který byl uveden na oznámení o uložení zásilky na dané pobočce České pošty, společnost CZC.cz s.r.o. neposkytuje náhradu bodů. Na přání uživatele Bonus klubu CZC mu budou dárky opětovně zaslány, poštovné i v tomto případě hradí příjemce zboží.

Dárky a produkty za zvýhodněnou cenu nabízené v Bonus klubu CZC jsou k dispozici po dobu jejich vystavení na www.czc.cz. Společnost CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo náhrady dárků, které nejsou k dispozici v daném období (z důvodu vyčerpání skladových zásob, technického zdokonalení, změně vývoje na trhu nebo zásahem vyšší moci). V takových případech společnost CZC.cz s.r.o. dodá zákazníkovi dárek srovnatelné kvality a druhu. CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo některý typ dárků stáhnout trvale nebo dočasně z nabídky Bonus klubu CZC. Informace o tomto kroku budou podávány nebo se o nich dozvíte na internetových stránkách Bonus klubu CZC.

Reklamace a vrácení dárků při vyřizování reklamací se řídí Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění. Vadný, poškozený nebo jinak nefunkční výrobek je možné v době zákonem stanovené záruční lhůty na vlastní náklady zaslat na adresu CZC.cz s.r.o., pokud přímo u dárku není uvedeno jinak. Plná adresa společnosti CZC.cz s.r.o. je uvedena na průvodním dodacím listě. Reklamační lhůta počíná běžet dnem doručení zásilky na adresu CZC.cz s.r.o.. Další postup reklamačního řízení proběhne v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že se uživatel Bonus klubu CZC po obdržení dárku rozhodne jej vrátit (z důvodu, že dárek nesplňuje jeho očekávání apod.), může do 14 dnů po obdržení zásilky zaslat dárek zpět na adresu CZC.cz s.r.o.. Dárek nesmí být poškozen a musí být v originálním balení. Po vrácení dárku má uživatel Bonus klubu CZC nárok na vrácení bodů. Uživatel Bonus klubu CZC je povinen v této věci kontaktovat CZC.cz s.r.o. a dohodnout se na způsobu vrácení bodů. V případě, že uživatel Bonus klubu CZC nesplní podmínky pro vrácení dárku, nemá nárok na vrácení bodů.

6. Všeobecná ustanovení

Členství v Bonus klubu CZC a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Bonus klubu CZC. Body získané uživatelem Bonus klubu CZC představují prostředky k získání dárků, či zvýhodněné ceny a jsou platné a použitelné pouze v rámci Bonus klubu CZC.

CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla Bonus klubu CZC. CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu, jakož i bodového hodnocení dárků, či zvýhodněné ceny (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). CZC.cz s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájem uživatelů Bonus klubu CZC v maximální možné míře. Uživatelé Bonus klubu CZC budou o těchto změnách informováni. Bonus klub CZC připravil CZC.cz s.r.o. s dlouhodobým záměrem. CZC.cz s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit Bonus klub CZC. Datum ukončení činnosti Bonus klubu CZC se vyhlásí na webových stránkách klubu minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. Za body nasbírané do data ukončení Bonus klubu CZC bude možné získat bonus ve formě dárků v průběhu 60 dnů po tomto datu .

Tyto Všeobecné podmínky Bonus klubu CZC vstupují v platnost dnem 6. 6. 2012.