Hrušky - pravidla

Je na čase okusit dvojku
a získat k nákupu TŘI měsícE
HBO GO JAKO DÁREK
Jak akce funguje?
Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Jak funguje akce „Je na čase okusit dvojku“?

Krok 1 - Nakoupíte za více než 500 Kč (vč. DPH) na CZC.cz od 15. 8. 2018 do 9. 10. 2018. Pokud bude hodnota objednávky 500 Kč až 2999 Kč, získáte od nás voucher na 2 měsíce HBO GO jako dárek. Pokud bude hodnota vyšší než 3000 Kč, získáte od nás voucher na 3 měsíce HBO GO jako dárek.

Krok 2 - Potom, co celou objednávku zaplatíte, najdete ve svém zákaznickém účtu Moje CZC (v sekci Kupóny) svůj unikátní voucher na službu HBO GO.

Krok 3 - Voucher uplatníte na hbogo.cz do 31. 10. 2018

Chci si vybrat produkt

 


Kompletní pravidla pro akci „Je na čase okusit dvojku“

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost  CZC.cz s.r.o., se sídlem U Garáží 1, Praha 7, 170 00, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen "CZC.cz") organizuje v termínu od  15. 8. 2018 00:00:00 dnedo  9. 10. 2018 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou akce zvanou „Je na čase okusit dvojku“ (dále jen „akce“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Akce, které jsou k dispozici na internetové stránce www.czc.cz/hrusky-pravidla/clanek.

2. Základní podmínky akce

1. Zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „zákazník“), pokud splní podmínky Akce uvedené v těchto pravidlech v Době konání, získá odměnu (voucher na službu HBO GO na 2, nebo 3 měsíce zdarma) (dále jen „odměna)

2. Podmínka pro získání odměny jsou:

 • V době konání vytvořit a uhradit objednáku z CZC.cz, přičemž celková hodnota této objednávky bude minimálně hodnotě 500,- vč. DPH.
 • zákazník má účet s dokončenou registrací na CZC.cz.

3. Z Akce budou vyloučeni ti, kteří:

 • Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech;
 • Jsou zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o., Mall Internet, Mall Group a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Jsou oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci,
 • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto Akcí.

4. Zákazník, který splní v Době konání podmínky pro získání odměny, získá podle hodnoty své objednávky patřičnou odměnu:

 • Pokud má uhrazenou objednávku v hodnotě 500 Kč - 2 999 Kč (vč. DPH), získá voucher na službu HBO GO na dobu 2 měsíců,
 • Pokud má uhrazenou objednávku v hodnotě 2 999 Kč a vyšší (vč. DPH), získá voucher na službu HBO GO na dobu 3 měsíců.

5. Akci mohou využít i zákazníci podnikatelé, nakupující na identifikační číslo organizace. Využívání samotné služby HBO GO je však určeno pouze pro fyzické osoby.

3. Další podmínky akce

 1. Účastníkovi, který splní podmínky akce, se jeho odměna objeví po uhrazení objednávky v Moje CZC, konkrétně v sekci Moje kupóny.
 2. Zákazník bude, pokud splní podmínky akce pro zisk odměny, o svém kupónu informován i přes email.
 3. Každý zákazník se může do Akce zapojit po Dobu trvání i více než jednou, nicméně jeden účet na HBO GO může vouchery z této akce využít pouze jednou.

4. Osobní údaje

 1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem:  U Garáží 1, Praha 7, 170 00, IČ: 256 55 701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.
 2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
 3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích)

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

1. Účastí v soutěži vyjadřuje akce účastnícím se zákazníkům souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči akce účastnícím se zákazníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. CZC.cz neručí a nenese odpovědnost, pokud služba HBO Go bude pro zákazníka nedostupná, nepůjde mu zřídit atp. Odměnou od společnosti CZC.cz je pouze samotný voucher, nikoliv služba.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 31 31 100 00.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 13. 8. 2018.

Akční nabídka Týden slev Sony