Kompletní pravidla pro akci „Cenu určujete vy“

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem U Garáží 1, Praha 7, 170 00, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen "CZC.cz") organizuje v termínu od 26. 11. 2018 22:00:00 do 26. 11. 2018 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou kampaň zvanou „Cenu určujete vy“ (dále jen „Kampaň“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Kampaně, které jsou k dispozici na webu CZC.cz. Kampaň se vztahuje k produktu Honor Play dostupným na internetové stránce https://www.czc.cz/honor-play-za-1017-kc/250005a/produkt (dále jen „Produkt“).

DEFINICE A ZÁKLADNÍ PODMÍNKY KAMPANĚ

 • V rámci Kampaně CZC.cz nabízí Produkt za akční ceny na trhu, které si může zákazník pořídit, ale na něž nemá právní nárok a tyto podmínky nejsou závaznou nabídkou ani veřejnou nabídkou k uzavření smlouvy.
 • Produkt si může zákazník objednat na internetových stránkách CZC.cz od 26. 11. 2018 20:22.
 • K dispozici bude celkem 29 produktů.
 • Pokud není stanoveno jinak, pravidla objednávky se řídí Obchodními podmínkami CZC.cz dostupnými na https://www.czc.cz/obchodni-podminky/clanek.
 • V rámci jedné objednávky Kampaně je možné zakoupit pouze jeden Produkt.
 • Každý zákazník je oprávněn učinit a uhradit pouze jednu objednávku Produktu.
 • Kupujícím, kteří provedou objednávku prostřednictvím scriptu nebo jiným nestandardním způsobem, bude objednávka ze strany CZC.cz zrušena.
 • O tom, co je nestandardní způsob objednávky, rozhoduje CZC.cz.
  • Z Akce budou dále vyloučeni ti, kteří jsou zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o., Mall Internet, Mall Group a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Jsou oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci,
  • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto Akcí.
 • V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, si CZC.cz vyhrazuje právo Kampaň kdykoliv ukončit,pozastavit nebo libovolně pozměnit.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • CZC.cz nenese žádnou odpovědnost za rychlost ani přenos dat prostřednictvím sítě Internet a není odpovědné za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.
 • CZC.cz si vyhrazuje právo měnit podmínky Kampaně a případně Kampaň zrušit. V případě změny podmínek a pravidel bude CZC.cz informovat účastníky Kampaně oznámením na webu CZC.cz v sekci Články.
 • Účastník nemá právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Kampani.
 • Tato pravidla Kampaně nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení.

 

V Praze, dne 25. 11. 2018