Pravidla soutěže "Každý den proplácíme nákup"

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem „Každý den proplácíme nákup“ (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V – Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2016 od 08:00 hodin do 23. 12. 2016 do 20:00 hodin, a to každý den jedno kolo. Každé soutěžní kolo je definováno následovně:

1. kolo: od 1. 11. 2016 od 08:00 do 1. 11. 2016 do 20:00

2. kolo: od 1. 11. 2016 od 20:01 do 2. 11. 2016 do 20:00

3. kolo: od 2. 11. 2016 od 20:01 do 3. 11. 2016 do 20:00

a všechny následující kola vždy: od 20:01 dne, ve kterém skončilo předchozí soutěžní kolo, do 20:00 dne následujícího.

Poslední soutěžní kolo tedy končí 23. 12. 2016 ve 20:00.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízenou funkční emailovou adresu a být registrovaným zákazníkem na e-shopu CZC.cz.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o. ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

Každý účastník může vyhrát pouze jednou. Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně, tj. v každém soutěžním kole jednou, vždy pouze se svým zákaznickým účtem na e-shopu CZC.cz, po potvrzení své objednávky v nákupním košíku.

5. Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže může přihlásit po závazném potvrzení své objednávky v nákupním košíku, na stránce “Děkujeme za Váš nákup”.

Cílem účastníka soutěže je v soutěžním kole co nejpřesněji odhadnout za kolik Kč celkem zákazníci objednají na e-shopu CZC.cz v příslušný den soutěžního kola, tedy konkrétně:

příslušný den je definován jako od 0:00 daného soutěžního dne do 23:59. tj. v 1. kole od 1. 11. 2016 0:00 do 1. 11. 2016 v 23:59 (to je příslušný den 1. soutěžního kola).

v 2. kole od 2. 11. 2016 0:00 do 2. 11. 2015 23:59 (to je příslušný den 2. soutěžního kola), atd.

Posledním příslušným dnem tedy bude 23. 12. 2016 od 0:00 do 23. 12. 2016 23:59.

Pojmem “za kolik zákazníci objednají” se rozumí hodnota veškerého zboží v Kč včetně DPH, která byla v daný den objednána zákazníky přes e-shop CZC.cz na území České a Slovenské republiky, pro soukromé i podnikatelské účely, fyzickými i právnickými osobami.

Soutěž probíhá na stránce vanoce.czc.cz od 1. 11. 2016 08:00 do 23. 12. 2016 20:00.

Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci, kteří v daném soutěžním kole odešlou svůj tip a potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže.

Soutěžící, který se v soutěžním kole nejblíže přiblíží skutečné hodnotě, za kterou zákazníci objednali v příslušném dni soutěžního kola, vyhrává zpět peníze v hodnotě objednávky, kterou v příslušném soutěžním kole závazně potvrdil a zboží následně převzal, resp. vyzvedl a zaplatil.

Pokud se dva či více účastníků soutěže přiblíží svým tipem skutečné hodnotě, za kterou zákazníci objednali v příslušném dni soutěžního kola stejně, rozhoduje o vítězi dřívější čas odeslání odpovědi.

Výherci soutěžního kola náleží vždy jen výhra ve výši jím provedené objednávky v průběhu příslušného soutěžního kola, a to max. do 40.000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých). V případě objednávky v hodnotě nad 40.000 Kč bude vyplacena pouze maximální možná výhra, a to výhra ve výši 40.000 Kč.

Výherci budou vyhlášeni nejpozději do 7 dnů od uzavření příslušného soutěžního kola na webové stránce: vanoce.czc.cz společnosti CZC.cz.

K vyplacení výhry dojde od 16.1.-31.1.2017, a to na bankovní účet výherce, který v případě jeho neuvedení u formy úhrady je třeba vyhlašovateli poskytnout. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nevyplatit, pokud výherce zboží vrátí, objednávku stornuje či zboží vůbec nepřevezme a neuhradí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

6. Oznámení výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím emailové adresy, případně telefonicky, a to na adresu, kterou zadal při své objednávce na e-shopu CZC.cz, a to do 3 týdnů od uzavření příslušného soutěžního kola.

Pokud se nepodaří s výhercem spojit a domluvit se na předání výhry do 30 dnů po ukončení soutěže, vyhrazuje si vyhlašovatel právo nepřevzatou výhru nevyplatit.

Výherce bude kontaktován na adresu sdělenou vyhlašovateli prostřednictvím emailu, který uvedl jako svůj kontaktní email při objednávce na e-shopu CZC.cz.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: Brodská 570, Příbram PSČ: 261 01 , IČO 25655701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: geekporadi@czc.cz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 31. 10. 2016.

Be a gamer Be a gamer