Všeobecné podmínky CZC.Klubu

1. CZC.Klub

CZC.Klub je název programu, který společnost CZC.cz s.r.o. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.czc.cz. Základním principem CZC.Klubu je získávání bodů, za které si můžete následně kupovat dárkové předměty, produkty a služby za zvýhodněnou cenu nebo vsázet body ve Výherně. Společnost CZC.cz s.r.o. je oprávněna k účasti na CZC.Klubu přizvat partnery. O takové skutečnosti bude společnost CZC.cz s.r.o. členy CZC.Klubu informovat.

2. Členství v CZC.klubu

Členství v CZC.Klubu vzniká registrací na webových stránkách www.czc.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství v CZC.Klubu. Členství v CZC.Klubu je bezplatné. Členem CZC.Klubu se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a CZC.Klubu. Členem CZC.Klubu se nemůže stát ten, kdo zneužil mechanismus a výhody CZC.Klubu. V případě zneužití mechanismu a výhod CZC.Klubu je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale. Členem CZC.Klubu se nemůže stát ani zaměstnanci či franšízanti.

Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly CZC.Klubu. Registrací zákazník vyslovuje souhlas se zasíláním informací o aktuálních výhodách a nabídkách CZC.Klubu (nejedná se o souhlas se zasíláním marketingových materiálů netýkajících se CZC.Klubu, ten je potřeba vyslovit samostatně). Tento souhlas může zákazník kdykoliv zrušit, a to buď přímo ze zaslaných informačních materiálů nebo po přihlášení do profilu Moje CZC na www.czc.cz.

Členství v CZC.Klubu zaniká v případě, že:
a) Uživatel CZC.Klubu záměrně poskytl v registraci nesprávné informace.
b) Uživatel CZC.Klubu zneužil mechanismus a výhody CZC.Klubu.
c) Na základě oznámení uživatele CZC.Klubu, resp. v případě jeho úmrtí.

Uživatel CZC.Klubu, jehož členství zaniklo a z důvodů uvedených pod písm. a) až c), ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele CZC.Klubu a na všechny ostatní výhody plynoucí z členství v CZC.Klubu.

3. Možnosti využití bodů

Po nasbírání potřebného počtu bodů, získaných koupí zboží, společnost CZC.cz s.r.o. poskytne uživatelům CZC.Klubu bonus ve formě dárkových předmětů, produktů a služeb za zvýhodněnou cenu či možnost vsadit body do Výherny. Při nákupu zboží zákazník získá 1 bod za každých utracených 10 Kč. Jednotlivé zboží nabízené v CZC.Klubu má stanovenou bodovou hodnotu, či kombinaci peněz a bodů. Při uplatnění bodů za zakoupení zboží za zvýhodněnou cenu se za toto konkrétní zboží zákazníkovi body nepřipisují, nicméně za ostatní zboží na objednávce, které nebylo zakoupeno za zvýhodněnou cenu, zákazník body obdrží.

4. Případy neuznání bodů

Body nebudou držiteli uznány v následujících případech:
a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.
b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému.
c) Body se vážou na transakci, což znamená že pokud se změní fakturační údaje nákupu na jiné, např. drobný prodej.

5. Získání produktů nabízených v CZC.Klubu

Produkty za zvýhodněnou cenu nabízené v CZC.Klubu jsou k dispozici po dobu jejich vystavení na www.czc.cz/vybirejte-z-czc-klubu/produkty

6. Všeobecná ustanovení

Členství v CZC.Klubu a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel CZC.Klubu. Body získané uživatelem CZC.Klubu představují prostředky k získání zvýhodněné ceny či účasti ve Výherně a jsou platné a použitelné pouze v rámci CZC.Klubu.

CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky a pravidla CZC.Klubu. CZC.cz s.r.o. si vyhrazuje právo změny zejména obratového koeficientu či zvýhodněné ceny (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). CZC.cz s.r.o. bude při těchto změnách zohledňovat zájem uživatelů CZC.Klubu v maximální možné míře. Uživatelé CZC.Klubu budou o těchto změnách informováni. CZC.Klub připravil CZC.cz s.r.o. s dlouhodobým záměrem. CZC.cz s.r.o. si však vyhrazuje právo ukončit CZC.Klub. Datum ukončení činnosti CZC.Klubu se vyhlásí na webových stránkách klubu minimálně jeden kalendářní měsíc předem. Po tomto datu nebudou dále přidělovány body. 

Body v CZC.Klubu expirují po 2 letech od získání těchto bodů, vždy ke konci kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí dvou let od získání bodů.

Příklad: Zákazníkovi, který získal body nákupem v říjnu roku 2019, jeho body expirují k 1. 1. 2022.

Tyto Všeobecné podmínky CZC.Klubu vstupují v platnost a účinnost dnem 20. 9. 2022.

Akční nabídka Akční nabídka