Be a Gamer - pravidla


ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE „BE A GAMER

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel akce „Be a Gamer“ (dále jen „akce“ nebo „kampaň“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Obecné informace o akci

1.1 Pořadatelem reklamní kampaně a akce je společnost CZC.cz s.r.o., IČO: 256 55 701, se sídlem U Garáží 1611/1, Praha 7, 170 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84212 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“). Pro naše zákazníky provozujeme internetový nákupní portál CZC.CZ dostupný na internetové adrese www.czc.cz (dále jen „CZC.CZ“).

1.2 Zúčastnit se akce můžete, pokud jste u nás registrováni a jste fyzickou osobou – spotřebitelem (dále také „Soutěžící“ nebo „Účastník“), a v období od 2. 5. 2023 od 10:00:00 do 4. 6. 2023 do 23:59:59 nakoupíte na CZC.CZ zboží, které je zahrnuté do akce uvedené na stránce https://www.czc.cz/be-a-gamer/clanek.

1.3 V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 18 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

1.4 Soutěže se dále nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Akce se nemohou účastnit zákazníci nakupující přes B2B účet.

1.5 Nesplňujete-li podmínky účasti v akci/soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do akce či soutěže zařazeni. Splníte-li některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které nám poskytnete, nestáváte se výhercem a nemáte nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zpět nám a jsme oprávněni ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který byl pro tyto účely vylosován), popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Vyloučení budete v případě, že zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z vaší strany a/nebo ze strany jiné osoby, která vám dopomohla k získání výhry.

2. V čem akce spočívá? (Pravidla akce) 

2.1 Pokud jste u nás registrováni a v období od 2. 5. 2023 od 10:00:00 hodin do 4. 6. 2023 do 23:59:59 hodin (dále jen „Soutěžní období“) nakoupíte na e-shopu CZC.CZ zboží zahrnuté v kampani uvedené na stránce https://www.czc.cz/be-a-gamer/clanek, budete automaticky zařazeni do slosování o pět herních zařízení v celkové hodnotě přes 100 000 Kč (dále jen „Výhra“).

2.2 Výhrami jsou 5 herních zařízení v celkové hodnotě přes 100 000 Kč. Konkrétně:

2.3 Každý účastník je do slosování zahrnut tolikrát, kolik objednávek na produkty zahrnuté do kampaně vytvořil. Tedy např. při vytvoření 2 objednávek je zákazník do losování zahrnut 2×. Výherce a jejich pořadí v každém kole určí los (automatický generátor výher), který vybere výherce.

2.4 Výherci budou po jejich vylosování kontaktování za účelem předání výhry zákaznickým centrem společnosti CZC.CZ prostřednictvím telefonu či e-mailu vyplněných v profilu Moje CZC.

2.5 Losování proběhne do 20 dnů od skončení Soutěžního období. K předání výhry dojde nejdříve 14 dnů po vylosování výherců a nejpozději dne 31. 8. 2023 na adresu uvedenou při kontaktování výherce zákaznickým centrem. Náklady na přepravu a doručení nese vyhlašovatel. Výherci budou uveřejnění na stránce https://www.czc.cz/be-a-gamer-vyherci/clanek.

2.6 Ze slosování budete vyřazeni, resp. svůj nárok na účast v akci ztratíte, jestliže využijete svého práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě. Výhra v daném případě připadne pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití.

2.7 Pokud vyhrajete, nejste oprávněni požadovat vyplacení hodnoty Výhry v penězích.

3. Obecná a závěrečná ustanovení

3.1 Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do akce, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si nepřejete této akce zúčastnit, informujte naše zákaznické oddělení, jehož kontaktní údaje naleznete v čl. 3.4 těchto pravidel, a budete z vyhodnocení vyřazeni.

3.2 Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, zejména s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení Výhry v případě změny e-mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni.

3.3 Účastí v této akci Vám nevzniká právní nárok na Výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou a na Výhru neposkytujeme žádnou záruku. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním Výhry. Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.

3.4 Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo 31 31 100 00.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.czc.cz/ochrana-osobnich-udaju-dodavatelu/clanek

3.6 Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání akce a dále 30 dní ode dne vyhodnocení akce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.

3.7 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 2. 5. 2023.

Nakup a soutěž o herní trofeje za víc než 100 tisíc Nakup a soutěž o herní trofeje za víc než 100 tisíc