Pravidla soutěže "2xvíc dárků"

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem „2xvíc dárků.“ (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V – Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže 

Soutěž bude probíhat od 1. 11. 2017 od 00:00 hodin do 22. 12. 2017 do 23:59:59 hodin, a to každý den jedno kolo. Každé soutěžní kolo je definováno následovně:

Kolo

Termín

1. kolo

od 1. 11. 2017 od 00:00 do 1. 11. 2017 do 23:59:59

2. kolo

od 2. 11. 2017 od 00:00 do 2. 11. 2017 do 23:59:59

3. kolo

od 3. 11. 2017 od 00:00 do 3. 11. 2017 do 23:59:59

Další kola

Všechna následující kola začínají vždy od 00:00 dne následujícího po dni, ve kterém skončilo předchozí kolo, do 23:59:59 téhož dne.

Poslední kolo

Poslední soutěžní kolo tedy končí 22. 12. 2017 v 23:59:59.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízenou funkční emailovou adresu a nakoupit na www.czc.cz v období soutěže tzn. od 1. 11. 2017 00:00:00 do 22. 12. 2017 23:59:59.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o. a Internet Mall ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují oficiální CZC.cz partneři – franšízanti, a jejich zaměstnanci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně tj. soutěžit v rámci více kol, nicméně vyhrát může jen jednou.

5. Pravidla soutěže 

Princip vyhrávání a ceny

Každý zákazník, který nakoupí na www.czc.cz, je automaticky zařazen do slosování o hodnotný voucher. Výherce v každém kole určí los (automatický generátor výher). Losování proběhne o půlnoci po skončení kola. Ze soutěže budou vyloučeny všechny objednávky, které interní systém vyhodnotí jako duplicitní nebo fiktivní.

Každé jednotlivé soutěžní kolo bude odměněn jeden zákazník voucherem v hodnotě jeho nákupu vč. DPH, avšak max. hodnota voucheru je 50 000 Kč. Voucher může výherce uplatit na další nákup na www.czc.cz do 31. 12. 2018.

K předání výhry dojde  14 dnů po vyhlášení soutěžního kola, nejdříve však po zaplacení a převzetí výherní objednávky zákazníkem, a nejpozději dne 31. 1. 2018, a to dle povahy výhry na e-mailový účet výherce, či adresu uvedenou v registraci zákaznického účtu na e-shopu CZC.cz. V případě, že dojde k doručení výhry na adresu zákazníka, nese náklady na přepravu a doručení vyhlašovatel.    

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výhru nepředat, pokud výherce zboží, za jehož nákup byl vylosován, vrátí, nevyzvedne nebo nezaplatí.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Výherní voucher nemůže být směněn za hotovost.

6. Oznámení výhercům

Losování proběhne o půlnoci po skončení kola. Jméno výherce ve zkrácené formě, město uvedené v doručovací adrese a výše objednávky bude uvedena na webových stránkách www.czc.cz/2xvic/clanek vždy následující den po ukončení kola. Vyhlášení proběhne do 12:00.

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové adresy, případně telefonicky, a to na e-mailovou adresu a telefonní číslo, které zadal ve svém zákaznickém účtu na e-shopu CZC.cz, a až po dokončení objednávkového procesu (tj. zaplacení a vyzvednutí objednávky).

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo požadovat fotodokumentaci výherce s výhrou a zároveň předat výhru příslušného kola ve své provozovně Praha – Prosek na adrese Prosecká 843/99, 190 00, Praha 9 a pořídit foto/videozáznam s výhercem z předání výhry. Tyto pořízené záznamy mohou být vyhlašovatelem soutěže použity k marketingovým účelům.

Výherce bude kontaktován na adresu sdělenou vyhlašovatelem prostřednictvím e-mailu, který uvedl jako svůj kontaktní e-mail při objednávce na e-shopu CZC.cz.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu po dobu nezbytnou ke zpracování ode dne začátku soutěže do konce jejího trvání, případnému předání výhry a její evidence pro účetní a daňové účely.. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: Brodská 570, Příbram PSČ: 261 01, IČO 25655701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích).

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

6. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 31 31 100 00.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2017.

Vytvoření vlastní sestavy nikdy nebylo jednodušší Vytvoření vlastní sestavy nikdy nebylo jednodušší