Pravidla soutěže "Vyměňte starou elektroniku za novou a získejte na ni 5000 Kč"

1. Vyhlašovatel soutěže

Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem "Vyměňte starou elektroniku za novou a získejte na ni 5000 Kč" (dále jen „soutěž“) je obchodní společnost CZC.cz s.r.o., se sídlem Brodská 570, Příbram V – Zdaboř, 261 01 Příbram, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen „vyhlašovatel“).

2. Doba platnosti soutěže

Soutěž bude probíhat od 19. 8. 2016 od 08:00:01 do 31.10. 2016 do 23:59:59. Každé soutěžní kolo je definováno následovně:

1. kolo: od 19.8. 2016 od 08:00:01 do 19.8. 2016 do 23:59:59

2. kolo: od 20.8. 2016 od 00:00:01 do 20. 8. 2016 do 23:59:59 včetně,

a dále pravidelně každý den jedno soutěžní kolo.

Poslední soutěžní kolo končí 31.10. 2016 ve 23:59:59.

3. Působnost pravidel

Tato pravidla se vztahují výlučně na soutěž, tak jak je uvedena v bodě 2 těchto pravidel.

4. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“). Pro účast v soutěži je podmínkou mít zřízenou funkční emailovou adresu a být registrovaným zákazníkem na e-shopu CZC.cz.

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o., ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále se ze soutěže vylučují oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá.

Každý účastník může vyhrát pouze jednou. Soutěže se každý účastník může zúčastnit opakovaně, v různých soutěžních kolech, na e-shopu czc.cz nebo na microsite chci5000.czc.cz, a to v každém soutěžním kole jedenkrát.

5. Pravidla soutěže

Účastník se do soutěže může přihlásit pouze s podmínkou platného emailového a facebookového účtu, které byly založeny před začátkem soutěže, tedy před 19.8.2016. Účastí se rozumí odeslání co nejpřesnějšího odhadu (podle následujícího odstavce) pro dané soutěžní kolo, v kterém odeslání proběhlo, a to na microsite chci5000.czc.cz.

Cílem účastníka soutěže je v příslušném soutěžním kole co nejpřesněji odhadnout: “Za kolik Kč celkem zákazníci objednají na e-shopu CZC.cz v příslušném soutěžním kole”, tedy konkrétně:

v 1. kole se rozumí příslušným soutěžním kolem období od 19.8.2016 od 08:00:01 do 19.8. 2016 23:59:59,

v 2. kole období od 20.8.2016 od 00:00:01 do 20.8.2016 23:59:59 (to je 2. soutěžní kolo), a následně vždy každý den odpovídá jednomu soutěžnímu kolu.

Pojmem “za kolik zákazníci objednají” se rozumí hodnota veškerého zboží v Kč včetně DPH, která byla v příslušném soutěžním kole objednána zákazníky přes e-shop CZC.cz na území České a Slovenské republiky, pro soukromé i podnikatelské účely, fyzickými i právnickými osobami (vylučuje nákupy CZC.cz partnerů - franšízantů).

Soutěž probíhá na stránce chci5000.czc.cz od 19.8.2016 od 08:00:01 do 31.10.2016 v 23:59:59.

Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci, kteří v daném soutěžním kole:

  • odešlou svůj tip na soutěžní otázku příslušného soutěžního kola

  • nasdílí aktivitu soutěže na zeď svého platného facebookového profilu

  • vyplní platné a aktuální osobní údaje (jméno a příjmení) a platnou emailovou adresu

  • a potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely soutěže.

Soutěžící, který se v soutěžním kole nejblíže přiblíží skutečné hodnotě, za kterou zákazníci objednali v příslušném soutěžním kole, vyhrává elektronický voucher na nákup v CZC.cz, a to v hodnotě 5000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých).

Pod danou emailovou adresou může účastník vyhrát pouze jedenkrát v době platnosti soutěže.

Elektronický voucher je platný jen jedenkrát a ve své celkové výši. Nelze ho sčítat s jinými slevami či akcemi poskytovanými na webu CZC.cz.

Výherce musí splnit podmínku existujícího facebookového profilu založeného před začátkem soutěže, a prokázat důvěryhodně svou totožnost. V případě porušení základních fairplay pravidel (např.desítka emailových adres s jedním profilem, atd.) si vyhlašovatel soutěže vyhrazuje právo výhru nevyplatit.

Pokud se dva či více účastníků soutěže přiblíží svým tipem skutečné hodnotě, za kterou zákazníci objednali v soutěžním kole stejně, rozhoduje o vítězi dřívější čas odeslání odpovědi.

Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

6. Oznámení výhercům

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím emailové adresy, případně telefonicky, a to na adresu, kterou zadal při tipování v soutěži na e-shopu CZC.cz, a to do 5. kalendářního dne od uzavření příslušného soutěžního kola.

Výherci budou kontaktováni nejpozději do 5. kalendářního dne od příslušného soutěžního kola na webové stránce: chci5000.czc.cz společnosti CZC.cz.

K předání výhry dojde zasláním voucheru do 30 dnů od vyhlášení výherce příslušného soutěžního kola, a to na emailovou adresu uvedenou v soutěži.

7. Osobní údaje

Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: Brodská 570, Příbram PSČ: 261 01 , IČO 25655701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: geekporadi@czc.cz.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 17. 8. 2016.