Xiaomi nadílka pravidla

ÚPLNÁ PRAVIDLA REKLAMNÍ AKCE - XIAOMI NADÍLKA"

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „pravidla“) je úplná a jasná úprava pravidel akce „Xiaomi nadílka“ (dále jen „akce“ nebo „kampaň“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže a uvedené akce v propagačních materiálech určených spotřebitelům na území České republiky. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Obecné informace o akci

1.1 Pořadatelem reklamní kampaně a akce je společnost CZC.cz s.r.o., IČO: 256 55 701, se sídlem 1.máje 3236/103, Ostrava, 703 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 84212 (dále jen „Organizátor“ nebo „my“). Pro naše zákazníky provozujeme internetový nákupní portál CZC.CZ dostupný na internetové adrese www.czc.cz (dále jen „CZC.CZ“).

1.2 Zúčastnit se akce můžete, pokud jste fyzickou osobou – spotřebitelem (dále také „soutěžící“ nebo „účastník“), a v období od 05.12.2022 do 18.12.2022 nakoupíte na CZC.CZ zboží Xiaomi, které je zahrnuté do akce uvedené na stránce https://www.czc.cz/xiaomi-nadilka/clanek.

1.3 V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 18 let je Organizátor oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je Organizátor oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

1.4 Soutěže se dále nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem / zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem / zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Akce se nemohou účastnit zákazníci nakupující přes B2B účet.

1.5 Nesplňujete-li podmínky účasti v akci/soutěži nebo jednáte-li v rozporu s pravidly nebudete do akce či soutěže zařazeni. Splníte-li některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které nám poskytnete, nestáváte se výhercem a nemáte nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zpět nám a jsme oprávněni ji udělit dalšímu výherci v pořadí (který byl pro tyto účely vylosován), popř. ji využít k jiným marketingovým účelům. Vyloučení budete v případě, že zjistíme nebo budeme mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání z vaší strany a/nebo ze strany jiné osoby, která vám dopomohla k získání výhry.

2. V čem akce spočívá? (pravidla akce) 

2.1 Pokud jste u nás registrováni a v období od 05.12.2022 od 12:00:00 hodin do 18.12.2022 do 23:59:00 (dále jen „Soutěžní období“) hodin nakoupíte na CZC.CZ zboží Xiaomi v hodnotě min. 2 000 Kč (vč. DPH) uvedené na stránce https://www.czc.cz/xiaomi-nadilka/clanek, budete automaticky zařazeni do slosování o voucher na další nákup Xiaomi produktů v hodnotě Vaší soutěžní objednávky (dále jen „Výhra“).

2.2 Produkt nebo produkty Xiaomi mohou být součástí objednávky s dalšími produkty, vždy však v uvedené minimální hodnotě. Čím víc objednávek učiníte, tím vyšší šanci na Výhru máte (např. při vytvoření 2 objednávek je zákazník do slosování zahrnut 2×). Vyhrát tak můžete i opakovaně.

2.3 Počet výherců není předem omezen, vylosujeme takový počet výherců dokud nerozdáme vouchery v hodnotě 300 000 Kč (vč. DPH). Výhry v podobě voucherů bude možné využít na internetových stránkách CZC.cz.

2.4 Losování proběhne do 20 dnů od skončení Soutěžního období. Pokud vyhrajete, kontaktujeme Vás za účelem předání Výhry telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu do 30 dnů od skončení Soutěžního období. Výherci budou uveřejnění na stránce https://www.czc.cz/xiaomi-nadilka/clanek. Výhercům bude Výhra zaslána na e-mailovou adresu, která byla účastníkem uvedena při registraci do CZC.CZ nejpozději do 28.02.2023.

2.5 Ze slosování budete vyřazeni, resp. svůj nárok na účast v akci ztratíte, jestliže využijete svého práva na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené s námi v zákonné 14denní lhůtě. Výhra v daném případě připadne pro ten účel vylosovanému náhradníkovi, resp. nám, abychom rozhodli o jejím dalším užití.

2.6 Pokud vyhrajete, nejste oprávněni požadovat vyplacení hodnoty Výhry v penězích.

3. Obecná a závěrečná ustanovení

3.1 Pokud splníte veškeré podmínky pro zařazení do akce, vztahují se na Vás tato pravidla. Pokud si nepřejete této akce zúčastnit, informujte naše zákaznické oddělení, jehož kontaktní údaje naleznete v čl. 3.4 těchto pravidel, a budete z vyhodnocení vyřazeni.

3.2 Neneseme odpovědnost za technické problémy související s funkčností internetové sítě, zejména s rychlostí internetového připojení. Dále nezodpovídáme za případné nedoručení Výhry v případě změny e-mailové adresy výherců, o které jsme nebyli včas výhercem informováni.

3.3 Účastí v této akci Vám nevzniká právní nárok na Výhru. Výhru nemůžete vymáhat soudní cestou a na Výhru neposkytujeme žádnou záruku. Nezodpovídáme za případné chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním Výhry. Nezodpovídáme za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení soutěže/akce dle těchto pravidel.

3.4 Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na telefonní číslo 31 31 100 00.

3.5 Informace o zpracování osobních údajů naleznete na https://www.czc.cz/ochrana-osobnich-udaju-dodavatelu/clanek

3.6 Tato pravidla Vám budou dostupná online během trvání akce a dále 30 dní ode dne vyhodnocení akce. Vyhrazujeme si právo kdykoliv jednostranně tato pravidla změnit, případně soutěž bez uvedení důvodu ukončit. Každé takové rozhodnutí je účinné okamžikem jeho zveřejnění.

3.7 Tato pravidla nabývají účinnosti dne 05.12.2022.

Nakup a soutěž o herní trofeje za víc než 100 tisíc Nakup a soutěž o herní trofeje za víc než 100 tisíc