Vánoce - pravidla

Máme pro vás dárky,
které skutečně potěší
A taky klasický vánoční odměňovač
plný super cen.
Jak to funguje?
Omlouváme se, popis obrázku chybí.

 

Jak funguje „Odměňovač“?

Každý den máte právo soutěžit jen jednou. Celkově tak jeden zákazník za celou dobu kampaně může soutěžit a losovat 24x. Stačí se zaregistrovat a přihlásit.

Denní hlavní cena je každý den jiná, mění se vždy v 00:00:01 a najdete ji na webu czc.cz/vanoce. Hlavní cenu odešle CZC.cz výherci na adresu, kterou sdělí v soutěžním formuláři, nebo na které se domluví se zástupcem společnosti CZC.cz. Aby mohla být výhra předána, je potřeba vytvořit si uživatelský účet. CZC Odměňovač končí 23. 12. 2020 ve 23:59:59.

Chci se odměnit

 


Kompletní pravidla pro soutěž „Odměňovač“

1. Úvodní ustanovení

 1. Obchodní společnost  CZC.cz s.r.o., se sídlem 1. máje 3236/103, Ostrava, 703 00, IČ: 256 55 701, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549 (dále jen "CZC.cz") organizuje v termínu od 30. 11. 2020 00:00:00 do 23. 12. 2020 23:59:59 (dále jen „Doba konání“) marketingovou soutěž zvanou „Odměňovač“ (dále jen „soutěž“) a tímto stanoví pravidla a podmínky Soutěže, které jsou k dispozici na internetové stránce www.czc.cz/vanoce-pravidla/clanek.
 2. Soutěž bude probíhat od 30. 11. 2020 od 00:00:01 hodin do 23. 12. 2020 do 23:59:59 hodin.

2. Základní podmínky soutěže

 1. Zákazník z České republiky, fyzická osoba starší 18 let, spotřebitel (dále jen „zákazník“), pokud splní podmínky Soutěže uvedené v těchto pravidlech v Době konání, získá odměnu (voucher na nákup u CZC.cz, nebo jeho partnerů, případně elektroniku) (dále jen „odměna").
 2. Podmínka pro získání odměny jsou:
  • zákazník má účet na CZC.cz, případně si je vytvoří přímo v Odměňovači
 3. Ze Soutěže budou vyloučeni ti, kteří:
  • Použili aplikaci Odměňovač a získali odměnu více než jedenkrát za jeden kalendářní den v době konání soutěže,
  • Nesplní podmínky Kampaně uvedené v těchto pravidlech,
  • Jsou zaměstnanci obchodní společnosti CZC.cz s.r.o., Mall Internet, Mall Group a ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • Jsou oficiální CZC.cz partneři - franšízanti, a jejich zaměstnanci,
  • Budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s touto Akcí.
 4. Zákazník, který splní v Době konání podmínky pro získání odměny, získá náhodně vybranou odměnu:
  • voucher na nákup na CZC.cz,
  • elekroniku.
 5. Akci mohou využít i zákazníci podnikatelé, nakupující na identifikační číslo organizace. Využívání některých služeb, jejichž vouchery jsou zahrnuty do odměn, nicméně může být určeno pouze fyzickým osobám. 
 6. Princip vyhrávání
  • Soutěžit může každý zákazník přihlášený pod svým uživatelským jménem na stránce CZC.cz, nebo zákazník, jenž si na stránce https://czc.cz/vanoce vytvoří v aplikaci Odměňovač uživatelský účet, a v období trvání akce splní podmínky této soutěže. Výherce v každém kole určí los (automatický generátor výher), který vybere výherce jednotlivých výher atp. Každý účastník je do slosování zahrnut pouze jednou.
  • K předání výhry dojde nejdříve 14 dnů po vyhlášení soutěžního kola a nejpozději dne 30. 1. 2021, a to dle povahy výhry na uživatelský účet výherce na CZC.cz či adresu uvedenou v registraci zákaznického účtu na e-shopu CZC.cz. V případě, že dojde k doručení výhry na adresu zákazníka, nese náklady na přepravu a doručení vyhlašovatel.
  • Výhry nejsou právně vymahatelné. 

3. Další podmínky soutěže

 1. Účastníkovi, který splní podmínky soutěže, se jeho odměna objeví v Moje CZC, konkrétně v sekci Moje kupóny, případně, pokud se jedná o elektroniku, bude mu doručena na jím uvedenou adresu,
 2. Zákazník bude, pokud splní podmínky soutěže pro zisk odměny, o svém kupónu nebo výhře informován i přes email,
 3. Každý zákazník se může do Soutěže zapojit po Dobu trvání i ve více soutěžních kolech, nicméně pouze jedenkrát v rámci jednoho kola.

4. Odměny

 1. Odměnou se rozumí cena, jenž získá účastník soutěže, který splní podmínky soutěže a na adrese https://czc.cz/vanoce v aplikaci Odměňovač klikne na tlačítko "Získat odměnu",
 2. Odměnou se rozumí:
  • voucher na nákup na CZC.cz,
  • elekroniku.

5. Osobní údaje

 1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost CZC, s r.o., se sídlem: 1. máje 3236/103, Ostrava, 703 00, IČ: 256 55 701 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 58549.
 2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
 3. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.
 4. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové či audiovizuální reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických mediích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům (především na sociálních sítích)

6. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník soutěže souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
 2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím účastnícím se zákazníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
 3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
 4. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
 5. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 31 31 100 00.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 30. 11. 2020.

 

Povánoční výprodej Povánoční výprodej